Uppföljning av skatteavdrag på kemikalieskatten

Skriftlig fråga 2019/20:264 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Kemikalieskatten infördes 2017 som en punktskatt med syftet att minska förekomsten, spridningen och exponeringen av farliga flamskyddsmedel. Det finns även en möjlighet till avdrag på skatten med 50 respektive 90 procent om produkterna inte innehåller de listade kemiska ämnena, bestående av föreningar av brom, klor samt fosfor.

Möjligheten till ett sådant avdrag hanteras av Skatteverket, och utifrån redovisningen för år 2018 kan det konstateras att avdragen för flera branscher är omfattande. Exempelvis uppgår avdragen för dator/tele-produkter till 45 procent och för tv till 49 procent, vilket är de huvudsakliga anledningarna, jämte en ökad privatimport från utländsk e-handel, till att inbetald skatt kraftigt avviker från de tänkta intäkterna i statsbudgeten.

I den utredning som föregick införandet av kemikalieskatten avstyrkte Skatteverkets egen expert införandet av skatten, då det saknas tekniska metoder för att kontrollera de avdrag som kan göras på skatten. Det är något som nu har visat sig ske i omfattande skala och då där det enligt branschen inte finns någon godkänd ersättningssubstans för att fullständigt säkerställa flamskyddet i vitvaror och hemelektronik.

Mer sannolikt är att den totala frånvaron av uppföljning från Skatteverket och Tullverket av avdragen i deklarationerna har påverkat statusen för avdragen. Detta ska också ses mot bakgrund av att skattskyldigheten utgår från flertalet godkända lagerhållare i Sverige, där själva varumärkesinnehavaren inte har full insyn över de avdrag som görs i de efterföljande leden av lagerhållare. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Anser ministern att dagens uppföljning av avdragen i deklarationerna för kemikalieskatten är tillräcklig för att säkerställa att skatten minskar förekomsten, spridningen och exponeringen av farliga flamskyddsmedel, och avser ministern att ta initiativ för att skärpa uppföljningen av densamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga