Uppföljning av MSB:s förslag om stärkt samhällsskydd och förbättrad krisberedskap

Skriftlig fråga 2017/18:1588 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Sedan 2009 finns den så kallade Hagadeklarationen på plats om hur det nordiska samarbetet kan fördjupas inom samhällsskydd och beredskap.

2014 lade MSB fram en grundligare studie - som tagits fram tillsammans med relevanta myndigheter i de övriga nordiska länderna - kring olika områden där samverkan skulle kunna koncentreras.

I rapporten föreslogs att det bildas en nordisk expertgrupp för värdlandsstöd på myndighetsnivå, för utbyte av erfarenheter och stärkt samordning mellan länderna. Ytterligare ett förslag var att samordna utvecklingen av funktioner för värdlandsstöd i respektive land, bl.a. genom samarbete kring viss utbildning. Att i större omfattning integrera värdlandsstöd och den nordiska förmågan att ge och ta emot stöd i övningar lyfts också fram som en viktig åtgärd, liksom att tillvarata erfarenheterna från övningsverksamheten.

Andra åtgärder som rapporten pekar på är att fördjupa samarbetet och skapa nätverk mellan vakthavande-/TiB-funktioner vid de nordiska myndigheterna med ansvar för samhällsskydd och beredskap. Tillsammans med en vidareutveckling av samarbetet kring samlade lägesbilder bedöms detta kunna öka möjligheterna till ett snabbt och behovsstyrt stöd mellan länderna. En möjlig åtgärd inom logistik är att samordna kartläggningar av s.k. Points of Entry. När det gäller rättsliga frågor föreslår rapporten en fortsatt diskussion kring behov och utformning av ett breddat avtalsunderlag för det bredare samhällsskydd- och beredskapsområdet, för att säkerställa att detta täcker relevanta situationer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka förslag har regeringen gått vidare med av dem som MSB presenterade för fyra år sedan i en rapport om fördjupat samarbete inom ramen för Hagadeklarationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-25 Överlämnad: 2018-07-25 Sista svarsdatum: 2018-08-08 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-16
Svar på skriftlig fråga