Unika ångfartyg

Skriftlig fråga 2006/07:764 av Blix, Gustav (m)

Blix, Gustav (m)

den 1 mars

Fråga

2006/07:764 Unika ångfartyg

av Gustav Blix (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

S/S Blidösund, som byggdes redan 1911, är ett av få stenkolseldade svenska ångfartyg som fortfarande är i kommersiell drift. Det kulturmärkta fartyget har på senare år främst använts till musikturer men hon gör under sommaren även uppskattade utflykter till olika ögrupper i Stockholms skärgård. Dessa långturer hotas nu av onödigt rigida statliga regler, vilket togs upp av nuvarande statsrådet Mats Odell, kd, i en skriftlig fråga till ansvarigt statsråd Ulrica Messing, s. I sitt svar betonade statsrådet att det var ”angeläget att Sjöfartsverket fortsätter arbetet med att underlätta den fortsatta driften av äldre fartyg”. Därför sökte rederiet dispens för fortsatt trafik vilket borde vara möjligt eftersom det EU-direktiv som ligger till grund för svensk lagstiftning inte omfattar passagerarfartyg från före 1965. Vidare har Sjöfartsinspektionen år 2000 anslutit sig till en internationell överenskommelse som syftar till en historiskt ansvarstagande och pragmatisk syn på regelverket för äldre fartyg. Som bakgrund kan då nämnas att fartyget i snart 100 år tryggt trafikerat aktuella farvatten, samtidigt som skärgårdstrafiken som helhet uppnådde nollvisionen om noll dödsfall redan på 1960-talet. Ändå avslogs dispensansökan med motiveringen att man ”har fattat ett principbeslut”.

Resultatet är att en snart hundraårig kulturinstitution i Stockholm kan tvingas gå i graven. Självklart borde inte stelbent regeltolkning medföra att S/S Blidösund och andra kulturhistoriskt viktiga fartyg försvinner. I stället borde dessa ges goda förutsättningar att finnas kvar så att även kommande generationer får uppleva ångbåtar i skärgårdens vikar och farleder.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon ämnar vidta för att säkerställa att de kulturhistoriskt värdefulla fartygen även i framtiden ska kunna bedriva passagerartrafik i kustnära vatten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)