Underlättande för icke-akademiska uppfinnare

Skriftlig fråga 2008/09:173 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 29 oktober

Fråga

2008/09:173 Underlättande för icke-akademiska uppfinnare

av Margareta Cederfelt (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Många uppfinnare beskriver svårigheter att utveckla sina idéer till uppfinningar. Detta gäller inte minst de uppfinnare som inte är verksamma vid universitet och högskolor. En uppfinning kan ha sin uppkomst i forskning men den kan också ha sin uppkomst från praktisk erfarenhet.

Med ett samhällsklimat som bejakar idéutveckling, uppfinningar och företagande ökar förutsättningarna för att uppfinningarna kan resultera i lyckosamma innovationer.

Många uppfinnare utanför högskolesystemet upplever att det finns behov av stöd i tidiga skeden av utvecklingsarbetet. Stödet kan avse allt från tekniska lösningar och immaterialrätt till marknadsanalyser. Det finns aktörer i samhället som kan bistå med detta, exempelvis Almi, Nutek och inte minst frivilliga föreningar och sammanslutningar som Svenska Uppfinnarföreningen. Tyvärr är det ändå vanligt att uppfinnare upplever sig ha behov av stöd som inte kan uppfyllas av befintliga aktörer. Det kan exempelvis handla om såddfinansiering eller nätverk inom specifika nischer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att öka möjligheten att fler icke-akademiska uppfinningar blir lyckosamma och når marknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-10-29 Anmäld: 2008-10-29 Besvarad: 2008-11-07 Svar anmält: 2008-11-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-07)