Underlättande av skärvård i skärgård

Skriftlig fråga 2017/18:1503 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Skärvård är ett begrepp som handlar om att bevara natur- och kulturlandskapet i skärgården. Inte minst i den östgötska skärgården bedrivs sedan flera decennier ett aktivt arbete för att förhindra förbuskning och för att gynna tillgänglighet.

Skärvård kan dock inte bedrivas utan betesdjur. Det är därför viktigt att reglerna kring exempelvis förflyttning av djur mellan öar förenklas och att varslen om förmånsbeskattning på maskiner som är nödvändiga för djurhållningen samt höjda skatter på drivmedel för båtar inte genomförs. Det är också viktigt med lika villkor för dessa lantbruksföretagare. I till exempel Finland är djurtransport mellan olika betesholmar gratis.

Nyligen presenterade regeringen sin  proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. I denna har regeringen formulerat att det övergripande målet för en sammanhållen landsbygdspolitik ska vara "en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet".

Det låter bra men det är också ett mål som förpliktar. Då kan vi inte samtidigt slå ut viktiga näringar i skärgården.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att underlätta för lantbruksföretagare som håller skärgården levande och tillgänglig?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-14 Överlämnad: 2018-06-15 Anmäld: 2018-06-18 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-03
Svar på skriftlig fråga