Tydligare riktlinjer för energibesparing

Skriftlig fråga 2006/07:1195 av Appelros, Staffan (m)

Appelros, Staffan (m)

den 16 maj

Fråga

2006/07:1195 Tydligare riktlinjer för energibesparing

av Staffan Appelros (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Införandet av BBR 2006:12 kap. 9 (otydliga regler vid husbyggen) orsakar en stor oro inom byggsektorn. Branschen är inte så samlad som det uppfattas. Medlemskap i branschorganisationer är olika vilket orsakar osäkerhet. En av följderna kan bli att företag kan börja göra egna tolkningar av de oklara regelverk som finns i dag. Splittringen är att de stora byggbolagen är i en intresseorganisation, delar av småhusproducenterna i en annan och flera är utanför. Riskerna med de oklara regelverken är många men det mest väsentliga är att byggnadsnämnderna får stora svårigheter i sin roll som tillsynsmyndighet. Risken är även att man får en stor spridning av indata från olika företag samt att för låga indata skrivs in i köpekontrakt mellan producent och konsument, vilket leder till att den avsedda energibesparingen inte uppnås. Jag har sammanställt ett förslag till ministern som jag anser vara ett exempel på realistiska riktlinjer som Boverket skulle kunna tillämpa, detta är för normalt brukande: inomhustemperatur 22 grader, varmvattenförbrukning 16 kubikmeter per person och år, personvärme 80 watt per person, närvarotid 12 timmar per dygn, hushållsel 1 000 kilowattimmar tillsammans med 1 000 kilowattimmar per person och år varav 70 procent blir värme.

Mot bakgrund av detta är min fråga till miljöministern:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förtydliga riktlinjerna vid husbyggen för normalt energibruk, liknande de här ovan föreslagna exemplen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)