Tullverkets möjligheter att kontrollera utförsel av gods

Skriftlig fråga 2019/20:688 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 8 februari 2018 gav justitieminister Morgan Johansson ett uppdrag till Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Uppdraget har delredovisats två gånger och ska slutredovisas i februari 2020. I delredovisning 2 står att myndigheterna gemensamt har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på författningsändringar. Finansminister Magdalena Andersson har i en interpellationsdebatt den 23 april 2019 med Hampus Hagman (KD) anfört följande: Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har under uppdragets genomförande identifierat åtgärder som kan tänkas underlätta myndigheternas arbete och tittar också närmare på eventuella behov av ändringar i lagstiftningen. Ny eller ändrad lagstiftning är ett av de verktyg som kan användas.

I offentliga sammanhang har dock företrädare för uppdragsmyndigheterna informerat om att endast Polismyndigheten deltar i arbetsgruppen som tittar på förslag till författningsändringar. Tullverket och Kustbevakningen anser sig inte ha fått något uppdrag att lämna förslag på ändrade befogenheter för myndigheterna. Ett sådant uppdrag saknas också explicit i det uppdrag som Morgan Johansson gav myndigheterna den 8 februari 2018.

Detta är allvarligt mot bakgrund av den situation med internationella brottsnätverk som Sverige står inför. Det är också allvarligt mot bakgrund av att riksdagen i december 2018 tillkännagav följande: Tullverket bör enligt utskottet även ges ett utökat uppdrag som gäller kontroll vid utförsel. Ny lagstiftning bör antas som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till justitieminister Morgan Johansson:

 

Pågår det ett myndighetsgemensamt arbete, där även Tullverket och Kustbevakningen deltar, med att föreslå författningsförändringar, och kommer författningsförändringar att föreslås i slutredovisningen av ministerns uppdrag den 14 februari 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Svarsdatum: 2020-01-08 Anmäld: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga