Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september

Fråga

2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning

av Lennart Sacrédeus (kd)

till finansminister Anders Borg (m)

Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser. Tullens roll som brotts- och missbruksförebyggande myndighet har ökat betydligt. En ökad samverkan mellan de tre gränskontrollmyndigheterna – Tullverket, Kustbevakningen och polisen – är därför nödvändigt för att möta både dagens och framtidens utmaningar av bland annat narkotikasmuggling. Detta ställer också krav på att beslut hos en myndighet är förankrat i de övriga, då de tre verksamheterna är beroende av varandra, inte minst på de platser där man verkar i samma lokaler.

En intern utredning har föreslagit att minska Tullverkets personal med 300 personer. Detta har lett till en osäkerhet kring det fortsatta arbetet på en mängd olika tullstationer ute i landet och brist på framförhållning på de platser där personal slutar och slutgiltigt besked ännu inte har getts trots att det hastar. Tullstationen i Idre i norra Dalarna vid gränsen mot Norge är en av de stationer som myndigheten ännu inte har gett besked till personalen om man kommer att återbesätta tjänsterna efter att tullpersonal nästa år går i pension – eller om tullarbetet kommer att avvecklas. Eftersom stationen i Idre är en integrerad tull- och polisstation är de olika myndigheterna helt beroende av varandras verksamheter och beslut för att bedriva sitt arbete. Att tull- och polismyndigheterna har god framförhållning är av högsta vikt för att inte underminera varandras långsiktiga arbete för ett välfungerande rättsväsen i framtiden.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att säkra framförhållningen av tjänstetillsättningen av Tullverkets personal vid Sveriges gränser, inte minst på de platser där tull- och polisstation är samlokaliserade som i exempelvis Idre?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarad: 2010-10-01 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-01)