Trafikmedicinska krav för körkort

Skriftlig fråga 2020/21:2414 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sedan 2018 har Transportstyrelsen arbetat med att se över de trafikmedicinska kraven för diabetes och synfunktionerna för att få lov att ha körkort. Detta arbete har varit väldigt efterfrågat och efterlängtat, bland annat eftersom gällande regelverk i betydande utsträckning blivit föråldrat och inte anpassats efter dagens förutsättningar vad beträffar bland annat tillgången till modern medicinteknik i form av exempelvis kontinuerlig glukosmätning. Undertecknad, patientorganisationer och många andra röster har därför efterlyst ett nytt, modernt regelverk och ett regelverk som ger utrymme för ordentliga individuella prövningar. Nu gällande regelverk är alltför schablonmässigt och generellt utformat, vilket leder till att fler personer än vad som är motiverat utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv nekas körkortsbehörighet. Detta gäller särskilt personer med insulinbehandlad diabetes som önskar ta eller behålla körkort med högre behörighet. 

I juni i fjol publicerade så Transportstyrelsen två rapporter om syn och diabetes. Av dessa båda rapporter framgår bland annat att medicinföreskrifterna i vissa delar inte når upp till kraven i körkortsdirektivet, som Sverige är skyldigt att efterleva, och i vissa andra delar är strängare än kraven i nämnt direktiv. Utifrån detta har myndigheten landat i en självklar slutsats – medicinföreskrifterna behöver förändras. Myndigheten föreslår att medicinföreskrifterna avseende syn samt diabetes ska revideras för att:

  • uppnå minimikraven i körkortsdirektivet
  • ta bort de särkrav som inte längre är motiverade att ha kvar i föreskrifterna
  • öka tydligheten.

Exempel på områden där Transportstyrelsen gör bedömningen att revideringar antingen är nödvändiga eller önskvärda är bland annat:

  • högre behörigheter vid diabetes mellitus med medicinering som medför risk för hypoglykemi
  • kriterier för när högre behörigheter ska kunna medges
  • synundersökning – innehåll i synundersökningen och kompetenskrav för utförande (lägre och högre behörigheter)
  • synfält – mätmetod och synfältskrav (lägre och högre behörigheter).

Nu pågår ett arbete med att revidera föreskrifterna, men hur detta arbete fortskrider och när det kan tänkas bli slutfört är oklart. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att påskynda Transportstyrelsens arbete med att ta fram nya trafikmedicinska föreskrifter, och när kan dessa förväntas bli beslutade och träda i kraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-01 Överlämnad: 2021-04-06 Anmäld: 2021-04-07 Svarsdatum: 2021-04-14 Sista svarsdatum: 2021-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga