trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron

Skriftlig fråga 1999/2000:1 av Svensson Smith, Karin (v)

Svensson Smith, Karin (v)

den 14 september

Fråga 1999/2000:1

av Karin Svensson Smith (v) till miljöminister Kjell Larsson om trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron

Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav skulle uppfyllas. Ett av villkoren var att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen. Den i dag alltför omfattande och växande vägtrafiken i regionen innebär att flera miljöproblem fortsätter att förvärras: bullerstörningar, utsläpp av kväveoxider, marknära ozon, koldioxid och cancerframkallande partiklar. Just oron för ökad vägtrafik var anledningen till att det i avtalet mellan Sverige och Danmark @ och som sedan kommit till uttryck i riksdagsbeslut och regeringsskrivelser @ skrevs in att broavgiften skulle vara jämbördig med taxorna på bilfärjorna. Avtalet säger att vägtrafiken inte ska överstiga 10 000 fordon per dygn. På denna nivå baserades också miljöbedömningarna.

Öresundskonsortiet och medlemmar i den svenska regeringen menar nu att vägtrafikmängden gärna får överstiga 10 000 fordon per dygn. Detta kan åstadkommas genom att göra det billigare att åka på bron än vad som tidigare bestämts. Miljökonsekvenserna av bron blir då helt annorlunda än vad som presenterades för den svenska allmänheten och Sveriges riksdag. Den negativa miljöpåverkan ökar starkt och miljömålen kan ej uppfyllas. Detta bryter också mot svenska regeringens egen ambition om att alla allvarliga miljöproblem ska vara lösta inom 25 år.

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att trafikmängderna och miljökonsekvenserna inte ska bryta mot de utförda miljökonsekvensanalyserna och därmed bryta avtalet med Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-14 Anmäld: 1999-09-21 Besvarad: 1999-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-09-24)