Torven som en fossil energikälla

Skriftlig fråga 2011/12:8 av Ernkrans, Matilda (S)

Ernkrans, Matilda (S)

den 21 september

Fråga

2011/12:8 Torven som en fossil energikälla

av Matilda Ernkrans (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Socialdemokraterna har tagit ett tydligt ställningstagande: Nydikning för torvbruksändamål är inte aktuellt. Sådan dikning har negativ miljöpåverkan och är inte förenlig med gällande miljömål. EU och IPCC har klassat torv som en fossil energikälla. Riksdagen har fastställt att Sverige ska vara i princip fossilfritt 2050. Samtidigt pågår i Sverige ansökningar om ny torvbrytning, exempelvis vid Skymossen, norr om sjön Tisaren. Tisaren är grundvattentäkt och mycket viktig för många kommuninvånares dricksvatten. Många är djupt oroliga.

I Näringsutskottets senaste behandling framförde den borgerliga majoriteten följande: Torvens konkurrenssituation i det svenska energisystemet har påverkats negativt de senaste åren, framför allt till följd av införandet av EU:s system för handel med utsläppsrätter. I detta system betraktas torven som likvärdig med fossila bränslen. Betraktat ur ett livscykelperspektiv kan torven emellertid ha mer fördelaktiga klimategenskaper än vad som framstår vid en bedömning utifrån själva bränslets emissionsfaktor vid förbränning. Regeringen anser att Energimyndigheten bör få i uppdrag att ta fram underlag och förslag som kan användas i syfte att verka för att IPCC:s och EU:s regelverk anpassas så att framtida torvbruk behandlas med utgångspunkt från verksamhetens samlade bidrag till växthuseffekten på ett klimatanpassat sätt. Är det inte dags att släppa intentionerna att torven ska klassas annorlunda och med det ge tydliga besked till dem som nu är oroliga för ny brytning av torv?

Min fråga till ansvarig minister är därför:

Är närings- och energiministern beredd att ompröva sin syn på torven och acceptera torv som en fossil energikälla?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-21 Anmäld: 2011-09-22 Besvarad: 2011-09-28 Svar anmält: 2011-09-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-28)