Torsby flygplats

Skriftlig fråga 2016/17:1556 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Flyget är en central del i det svenska transportsystemet. Sverige är ett till ytan stort och delvis glest befolkat land med långa transportavstånd, framför allt i skogslänen. Flyget är också viktigt för att det transportpolitiska målet ska kunna nås. Målet är ju att vi ska ha ett transportsystem som ger en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för medborgare och företag i hela landet.

För att företag ska kunna verka och växa i skogslänen krävs goda förbindelser med Stockholm och världen. I praktiken innebär det behov av flygförbindelser med Stockholm. För att säkerställa dessa flygförbindelser finns ett system där Trafikverket upphandlar linjer som inte kan fungera på rent kommersiell grund. För närvarande är det till nio destinationer i skogslänen, från Hagfors i söder till Gällivare i norr.

Uppdraget att peka ut och genomföra trafikupphandlingen ligger operativt på Trafikverket, men frågan är naturligtvis så viktig att regeringen måste ta ansvar för att inte vissa landsändar hamnar utanför och förvägras möjligheter till regional utveckling. Alliansregeringen skrev därför in i Trafikverkets regleringsbrev att flygplatserna Hagfors och Torsby skulle omfattas av trafikplikt och att trafiken skulle upphandlas. Man skulle dessutom få en möjlighet att se över om det gick att få en positiv resandeökning. Regeringen gjorde detta eftersom Trafikverket hade signalerat att de avsåg att dra ned sina insatser och eftersom den dåvarande regeringen insåg vikten av ett fungerande näringsliv i norra Värmland. 

Nu sker än en gång en översyn över vilka flygplatser som Trafikverket avser att satsa på. Trafikverket har nu än en gång tveksamheter angående flyget till Hagfors och Torsby, trots att antalet passagerare ökat kraftigt och trots att tillgängligheten utan flyg till Torsby knappast har förbättrats.

Detta gör att regionalflyget till Värmland är hotat. Samtidigt är regeringens signaler otydliga. I regeringens flygstrategi nämns regionalflyget, men huvudfokus är de stora statliga flygplatserna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Är det statsrådets mening att flygplatserna Torsby och Hagfors ska finnas kvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-07 Överlämnad: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14
Svar på skriftlig fråga