Tonnageskatt

Skriftlig fråga 2008/09:858 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 17 april

Fråga

2008/09:858 Tonnageskatt

av Lars Tysklind (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Införande av tonnageskatt i Sverige har diskuterats under många år. Det allmänna intrycket har blivit att det inte handlar om den ska införas utan när och hur.

Huvudargumentet för att införa tonnageskatt i Sverige är att svenska rederier måste få samma villkor som sina konkurrenter. Genom vårt EU-medlemskap är hela EU-området hemmamarknad för svenska fartyg. På grund av kundernas ökade miljökrav har det blivit allt viktigare att på ett effektivt sätt kontinuerligt kunna förnya flottan med mer miljövänliga fartyg.

Tonnageskatt har en klar fördel genom att det blir möjligt att optimera tidpunkten utifrån rådande marknadsläge både för försäljning av äldre tonnage och för anskaffning av nya fartyg.

Finanskrisen har också slagit hårt mot sjöfarten genom minskad efterfrågan på transporter vilket gör det än viktigare med konkurrensneutralitet.

Inom rederinäringen finns det i dag en uppgivenhet när det gäller besked om när tonnageskatt kommer att införas i Sverige. Vi hamnar då i ett kritiskt läge där risken för utflaggning blir allt större. Det finns redan nu exempel på att fartyg flyttas till ett annat land som har tonnageskatt, vilket i princip är alla sjöfartnationer inom EU. Valet att inte lägga sin nyanskaffning av fartyg i Sverige är ganska självklart. Följden blir att arbetstillfällen försvinner från Sverige, inte minst inom verksamheten i land.

Därför vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att snarast införa tonnageskatt i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-04-17 Anmäld: 2009-04-17 Besvarad: 2009-04-22 Svar anmält: 2009-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-22)