Tonnageskatt

Skriftlig fråga 2008/09:291 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 24 november

Fråga

2008/09:291 Tonnageskatt

av Lars Tysklind (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Införande av tonnageskatt i Sverige har diskuterats under många år. Jag uppfattar att det nu mer handlar om när och inte om tonnageskatt ska införas.

I praktiken har samtliga sjöfartsnationer inom EU tonnageskatt i någon form. Därför är huvudargumentet för ett införande av tonnageskatt i Sverige att svenska rederier måste få samma villkor som sina konkurrenter. Genom vårt EU-medlemskap är hela EU-området hemmamarknad för svenska fartyg.

Ett viktigt inslag i dagens sjöfart är de höga krav, vad gäller miljö- och säkerhetsegenskaper, som transportköpare ställer på de fartyg som ska transportera deras produkter. Det är därför viktigt att det är möjligt att på ett effektivt sätt kontinuerligt kunna förnya flottan med mer miljövänliga fartyg.

Införandet av tonnageskatt skulle avsevärt underlätta denna process genom att det då blir möjligt att optimera tidpunkterna utifrån rådande marknadsläge både för försäljning av äldre tonnage och för anskaffning av nya fartyg.

I dagens läge är risken uppenbar att svenska rederier kommer att göra sina nya satsningar i andra länder som har tonnageskatt. I rederier som har både verksamhet i Sverige och utomlands torde valet att inte lägga sin nyanskaffning av fartyg i Sverige vara ganska självklart.

Risken att arbetstillfällen försvinner från Sverige ska inte underskattas, inte minst inom verksamheten i land.

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att så snabbt som möjligt införa tonnageskatt i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-24 Anmäld: 2008-11-24 Besvarad: 2008-12-03 Svar anmält: 2008-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-03)