Tonnageskatt

Skriftlig fråga 2011/12:731 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 22 augusti

Fråga

2011/12:731 Tonnageskatt

av Kent Härstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Svensk sjöfart befinner sig i en utsatt situation. Under de senaste åren har vi kunnat konstatera en successiv utflaggning av svenska fartyg. Nästan hela Europa har gått över till så kallad tonnagebeskattning. Redan i februari 2006 föreslog också Tonnageskatteutredningen att Sverige skulle följa efter.

Redarföreningen och de fackliga organisationerna har på olika sätt bedrivit opinion i frågan. I riksdagen har frågan uppmärksammats genom en rad motioner, interpellationer och skriftliga frågor. Skatteutskottet gjorde ett enhälligt tillkännagivande till regeringen 2007. Hela utskottet, inklusive den då borgerliga majoriteten, ville att regeringen skulle ta fram en proposition om tonnageskatt.

Utskottet har sedan varje år i sina betänkanden återkommit med skrivningar och propåer där ordet skyndsamt varit ofta återkommande.

EU-kommissionen presenterade i januari 2009 centrala strategiska mål för Europas sjötransporter fram till 2018. Där påpekade kommissionen betydelsen av likvärdiga konkurrensvillkor, bland annat vad gäller tonnageskatt.

Knappt 200 svenska fartyg lär återstå. Nu senast har 200 anställda sagts upp och ytterligare 100 varslats av Finnlines i Malmö.

Min fråga till finansminister Anders Borg lyder:

Kommer finansministern att lägga fram ett förslag till tonnageskatt för att säkra framtiden för svensk sjöfart?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-22 Anmäld: 2012-08-23 Besvarad: 2012-09-05 Svar anmält: 2012-09-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-05)