Tolkning av Arbetsförmedlingens regleringsbrev

Skriftlig fråga 2012/13:296 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 6 februari

Fråga

2012/13:296 Tolkning av Arbetsförmedlingens regleringsbrev

av Peter Persson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för år 2013 (beslutat den 20 december 2012) står följande: ”Oavsett den ersättningsform som en arbetslös uppbär ska sökaktiviteten följas upp. Arbetsförmedlingen ska stärka uppföljningen av arbetssökandet bland mottagare av ekonomiskt bistånd.”

Rätten till försörjningsstöd regleras av socialtjänstlagens fjärde kapitel. I detta slås fast att ”socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd”. Vidare står det: ”Praktik eller kompetenshöjande verksamhet skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.” I socialtjänstlagen står inget om arbetssökandet, och kommunerna har inget rapporteringsansvar till den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen. Samtliga kommuner torde för egen del och av egenintresse aktivt följa försörjningsstödets mottagare. Frågan är vad statsrådet vill uppnå utöver ett byråkratiskt insamlande av uppgifter som tar tid och resurser från kommunerna. Arbetsförmedlingens kärnuppdrag är matchning i vid bemärkelse mellan arbetstillfälle och arbetssökande, ett uppdrag som man behöver fokusera på.

Vad avser statsrådet med skrivningen i regleringsbrevet om arbetssökandet bland mottagare av socialt bistånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-06 Anmäld: 2013-02-12 Svar anmält: 2013-02-13 Besvarad: 2013-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-13)