Tobaksodlingen i Brasilien

Skriftlig fråga 2007/08:286 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november

Fråga

2007/08:286 Tobaksodlingen i Brasilien

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

I Brasilien används mindre än 1 procent av den odlingsbara marken för tobaksodling. Trots detta är Brasilien världens största exportör och näst största odlare av tobaksblad. Närmare 2,2 miljoner människor arbetar inom tobaksindustrin i Brasilien vilket utgör 3,2 procent av den totala arbetskraften. Detta kan jämföras med de 2,5 procent som är anställda inom transportmedelsindustrin i Sverige. Av de anställda inom tobaksindustrin är det ungefär en tredjedel småjordbrukare som odlar och torkar tobak.

För att tobaksbolaget ska kunna kontrollera kvaliteten på tobaken samt garantera och planera verksamheten så ingår man ofta ett årligt kontrakt med odlaren. Dessa kontrakt förbinder odlaren att enbart sälja till bolaget parallellt med att bolaget ger löfte om att köpa från odlaren. Odlaren förbinder sig även att enbart använda de fröer och bekämpningsmedel som rekommenderas av bolaget, för att tobaken ska uppnå önskvärd kvalitet. Odlarna hamnar i en skuldfälla till tobaksbolagen som förvärras vid dåliga skördar.

Ungefär hälften av tobaksodlarna uppges drabbas av hälsoproblem relaterade till bekämpningsmedel. De låga prisnivåerna tvingar de flesta tobaksodlare att involvera sina barn i skördearbetet. Detta gör att barnen inte kan gå i skolan. Barn påverkas också i högre utsträckning än vuxna av bekämpningsmedel och de nikotinutsläpp som uppstår vid torkningen av tobak.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att agera gentemot tobaksindustrins och tobaksodlingens omänskliga villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-16 Anmäld: 2007-11-16 Svar anmält: 2007-11-28 Besvarad: 2007-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)