tingsrättsorganisatonen

Skriftlig fråga 2002/03:1306 av Persson, Catherine (s)

Persson, Catherine (s)

den 13 augusti

Fråga 2002/03:1306

av Catherine Persson (s) till justitieminister Thomas Bodström om tingsrättsorganisationen

Enligt uppgift har Domstolsverket för avsikt att hemställa hos Justitiedepartementet att låta utreda hur Trelleborgs tingsrätt ska organiseras. Regeringen har tidigare beslutat om en handlingsplan om reformering av domstolsväsendet. Riksdagen ställde sig bakom de utgångspunkter slogs fast i denna. Utgångspunkterna var bland annat rimligt avstånd till en tingsrätt, målunderlag för att möjliggöra specialisering för bättre kvalitet samt bättre geografisk samordning. Den organisatoriska lösningen var att skapa större domkretsar.

Trelleborgs tingsrätt bedöms vara en så pass stor tingsrätt att det finns skäl föra att den utgör en egen domkrets och har således inte varit föremål organisationsförändring. Riksdagens justitieutskott har också uttalat att utvärderingen av senast gjorda organisationsförändring bör avvaktas innan ytterligare utredningar och förändringar initieras.

Tjänsten som lagman vid Trelleborgs tingsrätt har ännu inte utannonserats och exempel finns vid andra domstolar där vakanta tjänster inte återbesätts.

Avser statsrådet att agera i syfte att se till att Domstolsverket följer av regeringen sedan tidigare fattade beslut vad avser tingsrättsorganisationen och då i synnerhet vikten av rimligt avstånd till en tingsrätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarad: 2003-08-25 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-25)