tillsynen av psykologarbete

Skriftlig fråga 2001/02:1388 av Danielsson, Torgny (s)

Danielsson, Torgny (s)

den 27 juni

Fråga 2001/02:1388

av Torgny Danielsson (s) till socialminister Lars Engqvist om tillsynen av psykologarbete

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett frågan om det finns ett behov av en samlad tillsynslagstiftning avseende allt eller visst psykologarbete, även sådant som i dag inte definieras som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Socialstyrelsen har samtidigt, och likaledes på regeringens uppdrag, utrett behovet av att förbehålla yrkesutövare som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen rätten att behandla vissa allvarliga psykiska störningar eller använda vissa psykologiska metoder.

Bakgrunden till regeringsuppdraget var dels motioner i riksdagen, dels socialutskottets betänkande Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1997/98:SoU22) med en begäran om att frågorna bör utredas och att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning.

Socialstyrelsens utredning Redovisning av uppdraget att utreda vissa frågor rörande psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet (Dnr 00-14006/99) överlämnades till regeringen den 11 december 2001. Socialstyrelsen föreslår inga förändringar i förhållande till den nuvarande lagstiftningen.

Under utredningsarbetet har en regelbunden kontakt hållits mellan Socialstyrelsen och företrädare för Sveriges Psykologförbund. Ömsesidigt har därvid konstaterats att Socialstyrelsen ej är den myndighet som är mest lämpad att utreda frågan om en tillsynslagstiftning som ska gälla även utanför hälso- och sjukvårdens område, eftersom Socialstyrelsens kompetensområde är begränsat till just hälso- och sjukvårdens område.

Vidare framhåller Socialstyrelsen i utredningen att uppdraget att utreda behovet av att förbehålla yrkesutövare som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen rätten att behandla vissa allvarliga psykiska störningar eller använda psykologiska metoder är ett så stort uppdrag att ett betydligt större underlag behövs än det som kunnat insamlas inom ramen för utredningen.

Min fråga till socialministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att en ingående utredning av de två frågor som ställts av riksdagen, och som ytterst avser medborgares skydd, kommer till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarad: 2002-07-03 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-03)