Tillsyn av katter

Skriftlig fråga 2005/06:107 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 12 oktober

Fråga 2005/06:107 av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Tillsyn av katter

Sverige har i dag stora problem med både lösa och förvildade katter vilka springer lösa utan tillsyn. Försök har tidigare gjorts att införa obligatorisk märkning, vilket inte vunnit gehör. Antalet katter i Sverige uppgår till minst 1,2 miljoner, vilket gör katten till vårt vanligaste sällskapsdjur. Kommunerna ska svara för den lokala tillsynen, men uppgiften synes omöjlig. Kommunerna känner sig maktlösa och det leder till att djurskyddet och tillsynen är under all kritik. Anledningen till detta är att det inte finns krav på märkning av katter och att det inte skett en uppdatering av lagen om tillsyn av hund och katt sedan 1943. På grund av detta kan kommunerna inte kontrollera efterlevnaden av de förelägganden som riktar sig till kattägarna. Kattungar föds okontrollerat. Katterna lider periodvis brist på både mat, vatten och tillsyn och somliga dör undernärda eller i sjukdomar. Det stora antalet ägarlösa och lättvindigt ägda katterna utgör ett stort djurskyddsproblem. Därtill kommer den samhällsekonomiska aspekten där länsstyrelser, kommuner och polismyndigheter får ägna tid och kraft åt rena kattärenden.

Veterinärförbundet har tillsammans med Jordbruksverkets djurskyddsråd påtalat detta problem och anser att en kattansvarsutredning borde komma till stånd. Därigenom kunde hela problematiken belysas och en helhetslösning uppnås. En översyn av tillsynslagstiftningen är bra, vilket jordbruksministern också ställt sig välvillig till, men det är enligt min mening inte nog. Det är angeläget att en utredning kommer till stånd där både ansvarsfrågor och tillsynsfrågor belyses på ett grundligt sätt vad gäller lag, kattägare och myndigheter så att det inte råder några oklarheter om vad som gäller.

Jag vill därför fråga jordbruksministern om hon avser att medverka till att en sådan utredning kommer till stånd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-12 Anmäld: 2005-10-12 Besvarad: 2005-10-19 Svar anmält: 2005-10-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-19)