Tillgänglighet för funktionshindrade

Skriftlig fråga 2006/07:1618 av Malmberg, Betty (m)

Malmberg, Betty (m)

den 5 september

Fråga

2006/07:1618 Tillgänglighet för funktionshindrade

av Betty Malmberg (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

År 2000 beslutade riksdagen att anta ett mycket ambitiöst mål för att uppnå en tillgängligare miljö för personer med funktionshinder. På tio år skulle så kallade enklare hinder vara åtgärdade för att underlätta funktionshindrades möjligheter att röra sig i olika miljöer och även förbättra deras delaktighet i det offentliga rummet, naturligtvis en vällovlig och mycket viktig rättvisefråga i ett modernt samhälle. Nu har tre fjärdedelar av den uppsatta tiden gått och dessvärre återstår fortfarande oändligt mycket att göra. Trafikhuvudmän, kommuner, myndigheter med flera arbetar förvisso målmedvetet med frågan, men det framstår som högst orimligt att de ska hinna åtgärda alla bristerna i närmiljön i tid. Självfallet är det också tillgången på resurser som avgör i vilken utsträckning de nödvändiga åtgärderna kan genomföras. Det är uppenbart att den tidigare regeringen inte tog frågan på allvar.

Jag undrar därför vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att infria målet om en tillgänglig miljö år 2010.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-05 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)