Tillgång till företagslån i glesbygd

Skriftlig fråga 2019/20:266 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Det är inte sällan svårt för mindre företag att få företagslån via kreditgivare för att kunna expandera och exempelvis gå från att vara en lokal verksamhet till en nationell dito. För att underlätta för företag att kunna utvecklas och växa är därför staten genom Almi Företagspartner AB aktiv på kreditmarknaden.

Nyligen presenterade Tillväxtanalys rapporten Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?. I denna rapport granskas hur statliga system för kreditfinansiering ser ut i andra länder och om det svenska systemet med statliga lån via Almi ger förväntade effekter. Rapporten ger i det stora hela ett gott omdöme åt Almis verksamhet. De prickar rätt med sina insatser, och lånen ger en bestående positiv effekt på företagens nettoomsättning och arbetsproduktivitet.

Rapporten analyserade även effekterna av insatserna i olika regioner, och här framkommer bland annat att låneverksamheten ger störst effekt i företag som är verksamma i storstadskommuner och i täta kommuner nära en större stad. Vidare framgår att lånestorleken från Almi är större och räntan lägre när det finns bankkontor i närheten. Detta är naturligtvis problematiskt eftersom trenden med nedlagda bankkontor på mindre orter är tydlig. Det blir allt glesare mellan bankkontoren, vilket också indikerar att Almi i framtiden kan behöva stå för en större andel av lånen om inte företagen ska få en försämrad tillgång till krediter.

Mot bakgrund av detta vill jag rikta följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur ser ministern på Almis verksamhet i allmänhet och i synnerhet gällande dess insatser för företag som inte befinner sig i storstadskommuner, samt avser ministern att vidta några åtgärder i syfte att förbättra Almis låneverksamhet på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga