Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Skriftlig fråga 2007/08:1610 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 4 september

Fråga

2007/08:1610 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksrevisionen, RiR, har lämnat synpunkter på hur regeringen och ansvarigt statsråd på ett bättre sätt kan tillämpa det finanspolitiska ramverket utifrån 2008 års ekonomiska vårproposition.

För att förbättra uppföljningen av överskottsmålet bör statsrådet enligt RiR presentera en preciserad bedömning av hur stora förändringar av finanspolitiken uttryckt i miljarder kronor som krävs för att överskottsmålet ska uppnås. En sådan bedömning bör göras på ett enhetligt och tydligt sätt från gång till gång, oavsett om sparandet ligger över eller under målet. Denna bedömning anger samtidigt storleken på ett potentiellt reformutrymme eller besparingsbehov. I vilken takt reformutrymmet bör tas i anspråk påverkas även av konjunkturläget. Statsrådet bör dock alltid ange en plan för hur överskottsmålet på sikt ska uppnås.

De tre indikatorer som regeringen använder för att följa upp överskottsmålet ger en splittrad bild, anser RiR. Skillnaden mellan dem ökar dessutom över tiden. Statsrådet bör ange hur indikatorerna ska tolkas i de fall de visar på olika värden och även ange om någon av indikatorerna har en större betydelse än de övriga när finanspolitikens förhållande till överskottsmålet analyseras. Vidare menar RiR att statsrådet bör redovisa sin principiella syn på avvägningen mellan finanspolitiska hänsyn på kort och lång sikt och att motiveringen till utgiftstakets nivå bör preciseras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka kvaliteten i budgetdokumenten enligt de riktlinjer som Riksrevisionen föreslår?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-04 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-18 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-18)