Taxeringsvärden

Skriftlig fråga 2008/09:697 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 4 mars

Fråga

2008/09:697 Taxeringsvärden

av Lars Tysklind (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Just nu pågår fastighetstaxeringen för småhus och i samband med denna har riktigheten av de föreslagna taxeringsvärdena ifrågasatts från flera håll. Huvudinvändningen är att det marknadsvärde som taxeringsvärdet bygger på hamnar för högt. Villaägarnas riksförbund med flera har låtit genomföra undersökningar som visar på detta. Det är helt enkelt så att med den kunskap som finns om den lokala fastighetsmarknaden kan man inte belägga att marknadsvärdena är på en så hög nivå som de föreslagna taxeringsvärdena anger.

De flesta småhusägare anser nog att detta inte påverkar deras ekonomiska situation på något dramatiskt sätt eftersom alliansregeringen infört tak i den kommunala fastighetsavgiften och avskaffat förmögenhetsskatten. Det är ändå viktigt att om man har ett fastighetstaxeringssystem ska det vara rättvisande. Inte minst viktigt är det när det gäller markvärdena då obebyggda tomter och arrendetomter ju faktiskt har statlig fastighetsskatt utan tak.

Jag utgår naturligtvis ifrån att Skatteverket följer det regelverk som beslutats av regering och riksdag men det är viktigt att ta ställning till var eventuella felkällor finns.

En synpunkt som framförts är att indelningen i värdeområden är för grov.

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att följa upp och klargöra om det finns några felkällor som behöver åtgärdas i systemet för fastighetstaxering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-04 Anmäld: 2009-03-09 Svar anmält: 2009-03-13 Besvarad: 2009-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-13)