Taxeringskoder för folkhögskolor

Skriftlig fråga 2012/13:617 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 24 juni

Fråga

2012/13:617 Taxeringskoder för folkhögskolor

av Kerstin Engle (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatteverket i Kristianstad har beslutat att byta taxeringskoder på ett flertal av Skånefolkhögskolornas internat/elevboenden. Det skulle innebära att fastighetsskatt för dessa lokaler drabbar de aktuella folkhögskolorna. Skatteverkets huvudsakliga motivering tycks vara att folkhögskola är en eftergymnasial utbildning som därför inte är befriad från skatt som gymnasiala skolor är. Det handlar inte om någon annan verksamhet än just de studerandes boende och inte om någon ändring i skattelagstiftningen. Skatteverket i Kristianstad har i senare skrivningar också argumenterat utifrån deltagarnas ålder, vilket, vad vi förstår, inte har stöd i någon lagtext. Detta nya synsätt från Skatteverket sprider sig nu över landet och riskerar att drabba alla folkhögskolor med internat. Samtliga av de berörda folkhögskolorna är riksrekryterande, och internaten är därför en viktig del av de specialbyggnader som är en förutsättning för verksamheten på folkhögskolorna – inte minst ur pedagogisk och socialpedagogisk synvinkel. I flera av folkhögskolornas internat finns också undervisningslokaler. Hyresavtalen innebär att de studerande inte får vistas på internaten under sommartid. Om folkhögskolorna, som finansieras med statsbidrag, ska betala skatt för en integrerad del av folkhögskoleverksamheten innebär det säkert också att hyrorna måste höjas. Skatteverkets nya praxis innebär således allvarliga förändringar i folkhögskolornas förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Jag är medveten om att ministern varken kan eller får uttala sig om Skatteverkets myndighetsutövning i enskilda fall och förväntar mig inte heller något sådant uttalande.

Mot bakgrund av ovanstående exempel vill jag dock fråga finansministern vilka lagstiftningsåtgärder eller andra generella åtgärder han avser att vidta eller ta initiativ till för att lösa de i frågan beskrivna problem som uppkommit med anledning av Skatteverkets praxis.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-24 Anmäld: 2013-06-25 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)