sysselsättning i Malmö

Skriftlig fråga 2004/05:1003 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 18 februari

Fråga 2004/05:1003

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Ulrica Messing om sysselsättning i Malmö

Statliga lokaliseringar kan vara mycket viktiga för den allmänna utvecklingen i en region. De påverkar självklart även de orter från vilka arbetstillfällen flyttar. Därför är det bra att regeringen pekat på vikten i att såväl om- som nylokaliseringar av statliga verksamheter ska föregås av noggranna överväganden utifrån regionala utvecklingsperspektiv.

Lokaliseringsutredningen har nu överlämnat sin rapport med förslag till statliga ersättningsjobb för de orter som drabbades av regementsnedläggningarna till regeringen, och beredningsarbetet pågår för närvarande.

När utredningen presenterades riktades mest uppmärksamhet på hur förslagen i utredningen, om de genomförs, kommer att påverka myndigheter verksamma i Stockholm. Utredningens förslag har dock bäring även på andra orter, bland dessa Malmö. Runt 40 anställningar vid Ams i Malmö inom ekonomi och administration berörs av utredningens förslag. De flesta av dem som kan komma att beröras är kvinnor och hälften är mellan 50 och 60 år @ bland dessa finns även invandrade personer, det vill säga personer som i dag har en relativt svag ställning på arbetsmarknaden. Till detta bör också läggas att Malmö har en låg förvärvsfrekvens jämfört med landet som helhet.

En omlokalisering av Ams administrativa verksamhet skulle således påverka Malmös utveckling negativt. Därför bör stor hänsyn tas till Malmös utsatta situation i fråga om sysselsättning när regeringen återkommer med förslag till riksdagen om den definitiva utlokaliseringen i vårpropositionen.

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att regeringens förslag om statliga ersättningsjobb inte negativt ska påverka sysselsättningen i Malmö?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-02-18 Inlämnad: 2005-02-18 Besvarad: 2005-02-23 Svar anmält: 2005-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-23)