Sveriges internationella agerande om valfångst

Skriftlig fråga 2009/10:892 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 11 juni

Fråga

2009/10:892 Sveriges internationella agerande om valfångst

av Per Bolund (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Inför mötet i Agadir med Internationella Valfångstkommissionen IWC den 21–25 juni diskuteras det så kallade Ordförandens förslag, som bland annat innebär jakt på utrotningshotade arter (sillval och sejval) samt jakt i valreservatet i Södra ishavet. Sverige har enligt uppgift agerat kraftfullt i EU till stöd för detta förslag.

Riksdagen har i proposition 2003/04:124 En hållbar svensk politik i fråga om valar antagit ett mål för svensk valpolitik: Målet för den svenska valpolitiken är att alla valbestånd ska ha sådan storlek att de uppnår en gynnsam bevarandestatus och återtar sin naturliga roll i ekosystemet samt att Sverige bör stödja internationella initiativ för att på vetenskapliga grunder inrätta skyddade områden för valar. Regeringens agerande till stöd för ordförandeförslaget strider mot denna inriktning.

Av Lissabonfördraget följer att alla EU:s medlemsstater ska rösta samstämmigt i internationella forum, som till exempel IWC. Regeringens agerande kan leda till att hela EU lägger ned sina röster i valfångstkommissionen. Då kommer ordförandeförslaget sannolikt att gå igenom.

En position i linje med riksdagsbeslutet skulle snarare vara att verka för att IWC antar en vetenskapligt baserad position och stödja att förvaltnings­systemet RMP ska integreras i den så kallade IWC Schedule.

Mot denna bakgrund vill jag fråga:

Vad avser miljöministern att göra för att säkerställa att Sverige agerar enligt de principer som gäller för svensk valpolitik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-11 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-16 Svar anmält: 2010-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)