Sveriges inställning till fusionsforskning

Skriftlig fråga 2004/05:577 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 10 december

Fråga 2004/05:577

av Ingegerd Saarinen (mp) till finansminister Pär Nuder om Sveriges inställning till fusionsforskning

Jag har tidigare ställt en fråga om ITER enligt följande:

"Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd av Japan och USA men tillsammans med Ryssland och Kina. Eftersom den samlade kostnaden för projektet anges till 10 miljarder euro, exklusive kostnaden för en neutronkälla för ytterligare nästan 3 miljarder euro, torde frågan dock åtminstone få behandlas också av Ekofin.

Reaktorn kommer inte att producera någon el. En eventuell elproducerande reaktor kan inte konstrueras förrän det finns erfarenhet från minst tio års drift av ITER och från den tidigare nämnda neutronkällan IFMIF. Den kommer troligen att kosta mer än ITER och kan stå klar tidigast omkring år 2035. Kommersiell fusionskraft kan komma tidigast mot slutet av seklet.

Avser Pär Nuder att stödja ett eventuellt tilläggsyrkande till budget vid kommande Ekofinmöte?"

Detta besvarade Nuder med att frågan inte finns på dagordningen på nästa Ekofinmöte. Jag får då förtydliga frågan:

Avser finansministern att vid något finansministermöte vid något tillfälle ifrågasätta rimligheten att satsa 100 miljarder av de europeiska skattebetalarnas pengar på detta projekt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-12-10 Anmäld: 2004-12-10 Besvarad: 2004-12-20 Svar anmält: 2005-01-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-20)