Sverige som föregångsland för selektiva fiskeredskap

Skriftlig fråga 2008/09:657 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 20 februari

Fråga

2008/09:657 Sverige som föregångsland för selektiva fiskeredskap

av Lars Tysklind (fp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Torskbestånden i Kattegatt, och även i Skagerrak och Nordsjön, befinner sig för närvarande i mindre god kondition. Sedan länge har Sverige som föregångsland infört ett rist som används vid kräftfisket och som resulterat i att torsk inte fångas som bifångst – mindre än 1 procent enligt Havfiskelaboratoriet i Lysekil. På detta sätt skyddas de aktuella torskbestånden. Sverige har även tillsammans med Danmark kommit överens om stängda områden i Kattegatt, för att säkerställa ett ökat skydd för torskbestånden där.

Den i december 2008 av EU:s ministerråd beslutade torskåterhämtningsplanen för dessa områden innehåller vissa möjligheter att undvika den reduktion av fisketid som annars ska vara 25 procent. Enligt förordningen kan denna reduktion undvikas genom att medlemsstaterna anmäler att man genomfört, eller avser att genomföra, alternativa fiskemetoder eller redskap som minskar torskfångsterna. Sverige har genom Havsfiskelaboratoriets framsynthet redan genomfört sådana åtgärder. Dessa kan nu, mot bakgrund av de positiva effekter skyddsåtgärderna uppenbarligen redan har gett, även medverka till en positiv utveckling för det småskaliga fisket genom ett fortsatt klokt agerande från regeringes sida.

Med denna bakgrund vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att säkerställa att ett svenskt fiske, som i detta avseende är ett föredöme, inte drabbas av reduktionen av fisketid fullt ut, utan i stället mot bakgrund av tidigare vidtagna åtgärder nu får möjlighet att utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-20 Anmäld: 2009-02-23 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)