Svensk designstrategi

Skriftlig fråga 2006/07:828 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 8 mars

Fråga

2006/07:828 Svensk designstrategi

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har i rapporten Politik för design identifierat svenska insatser för design men också studerat hur politiken för att främja design är utformad i Nederländerna, Sydkorea, USA samt delstaten Flandern i Belgien. ITPS konstaterar att Sverige och USA är de enda länderna i denna studie som saknar en uttalad målformulering för design i termer av ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Sverige har en befintlig myndighetsstruktur som kan utvecklas. Det finns också en dialog mellan utförarorganisationerna som är positiv. Aktörer som Almi, Nutek och Vinnova bör överväga hur design som medel för innovationer kan integreras i deras verksamheter. Men det som, enligt ITPS, saknas är en sektorsövergripande samordning om designfrågorna i Sverige.

I en allt hårdare global konkurrens är det allt viktigare att företagen blir bättre och snabbare på att förnya sina produkter och leverera sina innovationer ut på marknaden. En svensk designpolitik skulle kunna stödja våra företag.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sverige utformar en svensk designstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-08 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)