Sveaskogs ansvar för underhållet av hamnen i Borghamn

Skriftlig fråga 2017/18:238 av Staffan Danielsson (C)

Staffan Danielsson (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Tre Vadstenabor, Anders Agnemar, Hans Rehnberg och Jan Engholm,  ställer frågor till Sveaskog med anledning av planerad försäljning av hamn med mera i Borghamn. De hänvisar till att staten i ett köpekontrakt från 1842 för all framtid åtar sig ett underhållsansvar för hamnen.

”Sveaskog har informerat om att man avser utbjuda sina fastigheter i Borghamn till försäljning till privata budgivare. På fastigheterna finns ett stort antal byggnader samt en hamn, till största delen uppförda under Göta kanals byggnation. Merparten av anläggningen är K-märkt.

Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma berörda parter på att det finns ett mycket långtgående ansvar för framtida underhåll av hamnen som svenska staten iklädde sig när den förvärvade anläggningen från Götha Canal Bolag. Detta framtida underhållsansvar regleras i köpekontrakt upprättat mellan Götha Canal Bolag och Kongl. Krigs Collegium å Kongl. Majt och Kronans vägnar daterad 17:e oktober 1842. Staten ikläder sig i denna förvärvshandling ett underhållsansvar för all framtid och som därmed enligt vår mening förhindrar en försäljning till en köpare utanför statsförvaltningen.

Logiken i denna skrivning är uppenbar om man sätter den in i sammanhanget att det stora arbetet med att i Borghamn bryta sten till Göta kanal avslutats och att det var väsentligt att garantera hamnen som ekonomisk motor för bygdens fortlevnad.

Detta kontraktuella åtagande har varit mycket väsentligt för bygdens utveckling allt sedan dess och vid ett antal tillfällen, när behov förelegat, har staten fullgjort sitt underhållsåtagande:

  • 1935-37 -  Renovering och anpassning av hamnen. Arbetet genomfördes med Kgl. Väg o vattenbyggnadsstyrelsen som statens part. Värt att notera är att 10% av renoveringskostnaden betalades av Fiskarföreningen i Borghamn som sedan 1920-talet och än i dag arrenderar en del av hamnen.
  • 1972-73 - renovering av yttre vågbrytaren samt delar av kajanläggningen som AMS arbeten.
  • 2014-  - renovering av hamnen i Sveaskogs regi

Hamnen fyller även idag en stor roll för yrkesfisket samt det rörliga friluftslivet både på Vättern och Omberg. Det är en central mötesplats för invånarna i hela den södra delen av Vadstena kommun.

Ett fortsatt statligt ägande är väsentligt för att säkra ett långsiktigt underhåll av hamnen och garantera allmänheten tillträde. Borghamn och dess stenindustri har under århundraden gett ett mycket betydande bidrag till uppbyggnaden av Sveriges infrastruktur och det är därför av största vikt att staten inte frånträder sitt ansvar för fortsatt underhåll."

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Anser ministern att statens åtagande för underhållet av hamnen som Sveaskog äger i Borghamn fortsatt gäller?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-07 Överlämnad: 2017-11-08 Anmäld: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-15 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga