Styrningen av Sveaskog

Skriftlig fråga 2016/17:943 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sveaskog AB är Sveriges största skogsägare och förvaltar totalt 4,1 miljoner hektar mark. Trots att man har en hög miljöprofil har man i samband med förra årets revision av bolagets FSC-certifikat mött allvarlig kritik. Enligt de anmärkningar man fått ska Sveaskog vid upprepade tillfällen ha missat höga naturvärden. Till exempel har man avverkningsplanerat tidigare oidentifierade nyckelbiotoper, underskattat naturvärdesbedömningen samt brustit i detaljplanering av hänsyn på trakter. Även om ett åtgärdspaket från Sveaskog har presenterats är avvikelsen anmärkningsvärd.

Vänsterpartiet har redan tidigare uppfattat tydliga signaler från orter där Sveaskog verkar som tyder på att bolaget väljer att avverka betydligt yngre bestånd än vad man tidigare gjort. Samtidigt ökar avkastningen till ägaren trots att virkespriserna under samma tid har gått ned, vilket även det indikerar att man förändrat sina metoder. Om detta stämmer ser Vänsterpartiet mycket allvarligt på Sveaskogs handlande.

Sverige är ett land med rika tillgångar på skog. De utgör komplexa ekosystem av stor betydelse genom alltifrån ekosystemtjänster till natur- och kulturvärden och ekonomiska värden. Skogen spelar också en stor roll i klimatomställningen och har potential att ge oss byggstenar för att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. För att värna jobben inom skogsnäringen och kunna möta miljö- och klimatutmaningarna ser Vänsterpartiet behovet av ett aktivt statligt förvaltarskap inom skogen.

Bolag vars uppgift är att hantera naturresurser vars omloppstid kan vara upp till 100 år eller mer ska inte styras av kvartalsrapporter. Det försvårar den långsiktiga planering som är helt nödvändig för ett hållbart ägande. Därför varken kan eller bör ett bolag som Sveaskog sätta kortsiktiga vinstmål först.

Med anledning av ovanstående är min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Är ministern beredd att verka för att förändra ägardirektiven i syfte att avkastningskraven för bolaget ska följa en längre tidsperiod?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-02-27 Överlämnad: 2017-02-28 Anmäld: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga