Strandskyddet

Skriftlig fråga 2006/07:1046 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 april

Fråga

2006/07:1046 Strandskyddet

av Carina Hägg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Utgångspunkten bör också i fortsättningen vara restriktivitet i fråga om ansökan om dispens från strandskyddet. Allmänintresset ska väga tungt. Det är viktigt att lagstiftningen för strandskyddet fungerar lika över hela landet. Även om besluten ligger regionalt måste det finnas en övergripande helhetssyn. Därför bör det slutgiltiga avgörandet liksom ansvaret för helhetssynen ligga på länsstyrelserna. Om man delegerar till kommunerna måste föreskrifterna vara mycket tydliga. Jag har fått intrycket att regeringen inte är främmande för att uppluckra det nuvarande strandskyddet, vilket jag anser vore olyckligt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöministern vad han avser att göra när det gäller lagstiftningen om strandskyddet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-04-19 Anmäld: 2007-04-20 Besvarad: 2007-04-25 Svar anmält: 2007-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-25)