stöd till Salix energigröda

Skriftlig fråga 1999/2000:36 av Värmby, Lennart (v)

Värmby, Lennart (v)

den 1 oktober

Fråga 1999/2000:36

av Lennart Värmby (v) till jordbruksminister Margareta Winberg om stöd till Salix energigröda

Biobränslebaserad energiproduktion har ökat rejält under de senaste åren. I första hand rör det sig om skogsavfall eller spån och andra restprodukter från träindustrin. Det finns också möjlighet att odla Salix som energigröda på jordbruksmark. Salix kan få stor betydelse för landsbygdens utveckling och omställningen till inhemska och förnybara energikällor. För att stimulera Salixodlingen finns ett särskilt planteringsstöd på 5 000 kr/hektar.

Regering och riksdag har för perioden 1997@2000 anslagit 10 miljoner kronor per år för planteringsstöd till Salix. På grund av oklarheter om den framtida jordbrukspolitiken och vissa regler beträffande Salix har jordbrukarna under senare år varit tveksamma till Salix. Hittills har bara drygt 2 miljoner kronor av den anslagna ramen på 40 miljoner kronor utnyttjats. Genom Agenda 2000-uppgörelsen och de nya regler som regeringen fått gehör för hos kommissionen ökar intresset nu för Salixetablering. Jordbrukarna måste ha en längre planeringstid för att kunna göra markförberedelser och anpassa sin produktion. Därför är det viktigt att besked snarast kan lämnas om att planteringsstöd utgår på samma villkor också efter år 2000. Det synes rimligt att som ett första steg besluta att ovan anslagna medel får utnyttjas efter år 2000. Med en beräknad planteringstakt på 2 000@3 000 hektar per år skulle dessa räcka t.o.m. år 2002. Som ett andra steg bör finansiering för resterande del av Agenda 2000-perioden, dvs. t.o.m. år 2006 säkerställas.

Jag vill fråga jordbruksministern:

Kan jordbruksministern tänka sig att arbeta för att stödet förlängs över tid i enlighet med tankegångarna jag skissat?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-10-01 Anmäld: 1999-10-12 Besvarad: 1999-10-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-13)