Stöd till offren för den väpnade konflikten i Colombia

Skriftlig fråga 2007/08:255 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 13 november

Fråga

2007/08:255 Stöd till offren för den väpnade konflikten i Colombia

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 30 november träffas G 24, den colombianska regeringen och det civila samhället i Bogotá för att utvärdera den gemensamma deklaration som antogs i Cartagena 2005. G 24 är ett organ för att samordna det internationella stödet till landet.

Bogotámötet, och den deklaration som antas på mötet, är viktig: dels för vilka prioriteringar det internationella samfundet gör för att stödja landet, dels för vilka åtaganden den colombianska regeringen är beredd att göra för att förbättra situationen i landet. Deklarationen utgör på så sätt en viktig gemensam plattform för regeringen, det internationella samfundet och det civila samhället.

Sedan 2002 pågår en demobiliseringsprocess av de olika paramilitära grupperingarna i landet, delar av denna sker inom ramen för lagen Ley de Justicia y Paz (lag 975 från 2005). De paramilitära grupperna, varav AUC är den största, har under decennier genomfört tusentals övergrepp mot bland annat civilbefolkningen, ledare i det civila samhället, fackföreningsaktiva, journalister och MR-försvarare.

I samband med mitt senaste besök i Colombia uppmärksammade jag att offrens situation inte fick tillräcklig uppmärksamhet i den pågående demobiliseringsprocessen. Offer får inte tillräckligt stöd att anmäla sina förövare. Offer får inte, i det fall som det kan behövas, skydd från sina tidigare förövare. Detta är allvarligt. Därför, menar jag, måste det internationella samfundets stöd till Colombia ha en tydlig profil och sätta offrens situation framför förövarnas.

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta så att Bogotádeklarationen är tydlig med att sätta offrens situation i centrum?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-13 Anmäld: 2007-11-13 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-21)