Stöd till Norge inom ramen för Pesco

Skriftlig fråga 2017/18:1121 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har återkommande arbetat för att tillgodose att Storbritannien kan säkra ett så nära samarbete som möjligt med Europeiska unionen (EU) inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken även efter det att Storbritannien lämnat EU. Det finns starka skäl för detta i ljuset av de starka försvarspolitiska samarbeten som Sverige och Storbritannien upprätthåller.

Vid ett tal vid Utrikespolitiska institutet den 13 april i år uttryckte statssekreterare Audun Halvorsen vid det norska utrikesdepartementet oro över att Norges tillträde till bland annat det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) kunde bli bristfälligt. Vidare efterfrågade Halvorsen ett stärkt svenskt stöd för att Norge ska få bättre förutsättningar att delta i Pescosamarbetet. Han framhöll även att Norge var villigt att verka för att Sverige skulle kunna fördjupa sitt samarbete med Nato. 

Sverige har generellt sett arbetat för att öka tillträdet för tredjeland inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Norge och Sverige har starka diplomatiska relationer, och Norge är Sveriges största handelsland. Det finns även ett omfattande bilateralt försvarssamarbete länderna emellan, och båda länderna är medlemmar av det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco). Det finns med andra ord starka skäl för Sverige att värna Norges tillträde till EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkra att Norge som partnerland till EU ska få ett så bra tillträde som möjligt till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i allmänhet och Pescosamarbetet i synnerhet? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-28 Överlämnad: 2018-03-29 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-10
Svar på skriftlig fråga