Stöd till det oberoende rättsväsendet i Colombia

Skriftlig fråga 2007/08:254 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 13 november

Fråga

2007/08:254 Stöd till det oberoende rättsväsendet i Colombia

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 30 november träffas G 24, den colombianska regeringen och det civila samhället i Bogotá för att utvärdera den deklaration som antogs i Cartagena 2005. G 24 är ett organ för samordning av internationellt stöd och diskussion för lösningar av den humanitära krisen i Colombia och MR-situationen.

Bogotámötet, och den deklaration som antogs där, är viktig: dels för vilka prioriteringar det internationella samfundet gör för att stödja landet, dels för vilka åtaganden den colombianska regeringen är beredd att göra för att förbättra situationen i landet. Deklarationen utgör på så sätt en viktig gemensam plattform för regeringen, det internationella samfundet och det civila samhället.

I samband med mitt besök i Colombia uppmärksammades jag flera gånger på hur betydelsefull roll konstitutionsdomstolen, KD, och högsta domstolen, HD, har spelat för att komma åt det som kallas parapolitiken, la parapolitica. Just nu undersöker den colombianska rättsapparaten 42 senatorer och kongressledamöter angående samröre med illegala väpnade grupper. De allra flesta av dessa tillhör regeringskoalitionen.

Det är viktigt att det internationella samfundet med all kraft stöder KD:s och HD:s arbete, detta speciellt som höga representanter ur den colombianska regeringen på olika sätt har försökt undergräva dessa oberoende domstolars trovärdighet. Ett sätt skulle vara att det i samband med Bogotámötet antas tydliga skrivingar till stöd för KD:s och HD:s viktiga roll som garanter för ett demokratiskt samhälle där straffrihet inte tolereras.

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta så att tydliga uttalanden finns i Bogotádeklarationen till stöd för konstitutionsdomstolen och högsta domstolens arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-13 Anmäld: 2007-11-13 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-21)