Stöd till den som drabbas av afasi

Skriftlig fråga 2011/12:170 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 23 november

Fråga

2011/12:170 Stöd till den som drabbas av afasi

av Lennart Axelsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Afasi är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår efter en förvärvad hjärnskada och som kan drabba människor i alla åldrar. Varje år drabbas ca 12 000 personer i vårt land av afasi. Av dessa är cirka 35 procent, eller drygt 4 000 personer, i yrkesverksam ålder. Den som har fått afasi vistas i dag endast en kort period, ett par dagar till drygt en vecka, på akutklinik. Oftast tror man att det ska bli ”som vanligt” bara man kommer hem till sin vanliga miljö. Depression vid hemkomsten är därför vanlig på grund av dessa förväntningar. Vägen är oftast mycket längre att gå och därför är rehabiliteringen synnerligen viktig. För den som har afasi utgör den språkliga rehabiliteringen och logopedens stöd en viktig del. I samarbete mellan Afasiförbundet och olika folkhögskolor i landet bedrivs också speciella kortkurser för personer med afasi. Dessa kurser har en språklig, pedagogisk och socialt rehabiliterande funktion. Karlskoga folhögskola är en av dessa. Nu riskerar deras verksamhet att få läggas ned. Orsakerna är flera. Statsbidragen för assistenter har dragits ned från 100 procent till 75 procent och stödet till lärarlöner har urholkats genom för låga uppskrivningar under ett antal år. Riksfärdtjänst gäller inte längre vid studier. Trots att det i många stycken handlar om rehabilitering så räknas det som utbildning, och det gör att tillgången till stöd begränsas. Av naturliga skäl oroas de drabbade och anhöriga av att en väldigt bra verksamhet nu riskerar att försvinna. Men den kanske viktigaste frågan vi måste ställa oss är hur samhällets totala stöd ser ut för denna grupp. Har vi verkligen råd att inte nyttja de verksamheter som finns i dag?

Min fråga till socialministern är hur han säkerställer att denna utsatta grupp får det stöd och rehabilitering de behöver.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-23 Anmäld: 2011-11-23 Svar anmält: 2011-12-07 Besvarad: 2011-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-07)