statsbidrag till asylsökande grundskoleelever

Skriftlig fråga 2002/03:1365 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 8 september

Fråga 2002/03:1365

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Jan O Karlsson om statsbidrag till asylsökande grundskoleelever

Laxå kommun tillhör de kommuner som har den mest omfattande asylmottagningen i förhållande till befolkningen. Det innebär också att kommunen tar emot ett förhållandevis stort antal asylsökande grundskolebarn i sina skolor. Kommunen har på ett förtjänstfullt sätt lyckats integrera de asylsökande barnen i sina grundskolor.

Genom att antalet asylsökande barn är så stort att kommunen tvingas öka antalet elevgrupper väsentligt för att kunna ta emot barnen är kostnaderna för varje enskilt barn minst lika höga som kostnaderna för de barn som är mantalsskrivna i kommunen. Kostnaderna för de asylsökande är ett statligt ansvar. Laxå kommun ersätts med 48 300 kr per barn och år i grundskolan, medan kommunens kostnad för ett enskilt barn uppgår till 55 000 kr i årskurs 1@6 och 59 000 kr i årskurs 7@9. Som framgår ovan kan inte Laxå kommun tillämpa ett marginalkostnadsresonemang när man beräknar kostnaden för ett asylsökande barn i grundskolan, utan har att räkna med att kostnaden slår ut helt och fullt. Totalt räknar kommunen med att merkostnaderna för de asylsökande barnen i grundskolan uppgår till cirka en halv miljon om året. Kommunen har därför ansökt om ökat schablonbidrag från Migrationsverket, men fått avslag på ansökan.

För att lösa de ekonomiska problemen överväger kommunen nu att hitta en särlösning för de asylsökande barnen så att kostnaderna för deras utbildning täcks av statsbidraget. Jag kan ha förståelse för att en kommun, som jagar varje krona, agerar så när staten inte tar sitt ansvar, men finner det rimligare att staten redan nu markerar att man är beredd att ta det fulla ekonomiska ansvaret för skolverksamheten i det fåtal mindre kommuner som i likhet med Laxå inte täcker sina kostnader för sylsökandes skolgång inom ramen för statsbidraget.

Jag vill fråga statsrådet Karlsson om han är beredd att tillse att kommuner som Laxå får sina kostnader för asylsökande skolbarn täckta fullt ut.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-09-08 Anmäld: 2003-09-16 Besvarad: 2003-09-17 Svar anmält: 2003-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-17)