Statligt stöd till utbildningsinsatser för nyanlända flyktingar

Skriftlig fråga 2012/13:414 av Halef, Robert (KD)

Halef, Robert (KD)

den 21 mars

Fråga

2012/13:414 Statligt stöd till utbildningsinsatser för nyanlända flyktingar

av Robert Halef (KD)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Inbördeskriget i Syrien pågår med oförminskad styrka, och många syriska flyktingar har sökt sig till Södertälje kommun. Bara under 2012 tog kommunen emot 444 stycken syriska flyktingar, vilket utgjorde närapå 15 procent av de syrier som under året sökte sin tillflykt till Sverige.

Trycket på Södertälje är hårt, och i takt med att försörjningsbidragskostnaderna relaterade till mottagandet av flyktingar skenar riskerar kommunens övriga verksamheter, såsom utbildningsväsendet, att påverkas negativt. Södertälje har redan Stockholms läns liksom rikets högsta arbetslöshet, och det ekonomiska och sociala utanförskapet är stort.

För att kommuner såsom Södertälje, som tar ett större ansvar än andra i integrationsfrågor, ska ges fullgoda förutsättningar att integrera nyanlända flyktingar föreligger ett akut behov av särskilda statliga stimulansåtgärder på utbildningsområdet. På så vis skulle förutsättningarna för dessa flyktingar att snabbare uppvisa goda skolresultat förbättras, vilket i sin tur skulle öka möjligheten till högre studier och ett snabbare inträde på arbetsmarknaden för fler. Detta skulle gynna samhället i stort, såväl ur ett integrationsperspektiv som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genomsnittstiden från ankomst till Sverige till fullgod etablering på arbetsmarknaden är i dag sju år, vilket är alltför lång tid.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet om han avser att se över möjligheten för regeringen att skjuta till öronmärkta pengar för utbildningsinsatser till kommuner som tar emot en procentuellt sett hög andel flyktingar.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-21 Anmäld: 2013-03-21 Svar anmält: 2013-04-10 Besvarad: 2013-04-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-10)