Statliga myndigheter och utbyggnad av vindkraft

Skriftlig fråga 2012/13:732 av Nilsson, Kristina (S)

Nilsson, Kristina (S)

den 29 augusti

Fråga

2012/13:732 Statliga myndigheter och utbyggnad av vindkraft

av Kristina Nilsson (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

I juni 2006 antog riksdagen propositionen Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk. I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraften.

Tyvärr lever inte alla statliga myndigheter upp till denna målsättning. Ansökan om att bygga en vindkraftspark på Stenkalles grund i norra Vänern hade bifallits av Miljödomstolen men avslagits av länsstyrelsen i Värmlands län och Naturvårdsverket, trots att Energimyndigheten i samråd med länsstyrelsen tidigare hade avsatt området som riksintresse för vindbruk. Området ingick också i Karlstads kommuns vindplan, som antagits av kommunfullmäktige efter ett omfattande samråd med kommunens medborgare.

Den statliga myndigheten länsstyrelsen hade ändrat ståndpunkt, från ett starkt tillstyrkande till ett krav på avslag, och har i efterhand underkänt vindplanen som den tidigare hade godkänt. Naturvårdsverket har sedan drivit kravet på avslag upp till högsta instans.

Sådant här agerande både försenar och försvårar utbyggnaden av vindkraft och den långsiktigt hållbara energiproduktionen i landet.

Jag är medveten om att ministern varken får eller kan kommentera enskilda ärenden. Jag vill dock mot bakgrund av det ovan beskrivna exemplet fråga vilka åtgärder ministern avser att vidta för att statliga myndigheter bättre lever upp till den av riksdagen fastställda målsättningen om aktivt bidrag till utbyggnad av vindkraft? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-29 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-12 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-12)