Statliga bolags arbete med socialt ansvar

Skriftlig fråga 2005/06:2063 av Svensson Smith, Karin (-)

Svensson Smith, Karin (-)

den 25 augusti

Fråga 2005/06:2063 av Karin Svensson Smith (-) till näringsminister Thomas Östros (s)

Statliga bolags arbete med socialt ansvar

Regeringen har i sin ägarpolitik uttalat att alla statliga bolag ska ha en etikpolicy. Trots detta har fortfarande inte alla statliga bolag sådan policy. I rapporter från Amnesty Business Group publicerade under sommaren får staten och bolagen mycket kritik för avsaknaden av etikpolicyer som hanterar de risker som bolagen utsätter sig för när de opererar på den globala marknaden. Staten får också kritik för att de etikpolicyer som företagen har inte följs upp.

I den internationella diskussionen kring företagens ansvar är en av de viktigaste frågorna att etikpolicyer följs upp genom oberoende kontroll och att uppföljningen är transparent och går att utvärdera för intressenter utanför bolaget. Detta en självklarhet då etikpolicyer annars lätt bara blir ett PR-redskap.

Riksrevisionen har i sin senaste rapport kritiserat regeringen för att riktlinjerna till de statliga bolagen beträffande deras samhällsuppdrag är otillräckliga.

Avser ministern att agera för att de statliga bolagens arbete med socialt ansvar, mänskliga rättigheter och etik också följs upp och utvärderas/granskas externt och att denna process blir transparent och möjligt att följa upp för medborgare och andra intressenter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-25 Besvarad: 2006-09-06 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-06)