Statens jordbruksverks regler för erhållande av bidrag

Skriftlig fråga 1997/98:1033 av Evensson, Rune (s)

Evensson, Rune (s)
Fråga 1997/98:1033 av Rune Evensson (s) till jordbruksministern om Statens jordbruksverks regler för erhållande av bidrag

den 21 augusti

När en jordbrukare ansöker om arealbidrag skall han i samband med detta betala kartavgift.

När underrättelse om beslut erhålles, föreläggs jordbrukaren i hotfulla ordalag att senast ett angivet datum betala in kartavgiften. Om detta ej sker före angivet datum kommer ansökan om arealbidraget att avvisas. Detta är synnerligen anmärkningsvärt ur två aspekter.

För det första bör inte myndigheter använda denna hotfulla och nedsättande ton mot den som rättmätigt söker och erhåller bidrag.

För det andra finns en stor rättsosäkerhet i detta förfarande. Den ansökande kan ju ha skäl för att ej hinna betala in kartavgiften före angivet datum på grund av sjukdom, resa e.d. Jordbrukaren förlorar då sin rättmätiga ersättning. Detta förfarande är svårt att acceptera i ett rättssamhälle.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet om hon avser ta något initiativ för att rätta till dessa missförhållanden.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-21 Anmäld: 1998-08-24 Besvarad: 1998-09-02
Svar på skriftlig fråga