Stärkt sjöfart genom ökad samverkan

Skriftlig fråga 2017/18:219 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Svensk sjöfart är viktig. Den står för ett betydande direkt bidrag till den svenska ekonomin genom till exempel de omkring 100 000 personer som arbetar i sjöfartsklustret, men inte minst är sjöfarten av strategisk betydelse för svensk industri och för möjligheten att stärka Sverige som turistland. Sjöfarten spelar också en helt central roll i omställningen till mer miljö- och klimatmässigt hållbara transporter. Det finns därför goda skäl att stödja utvecklingen av svensk sjöfart genom till exempel satsningar på relevant forskning.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Lighthouse, som är ett tvärvetenskapligt maritimt kompetenscenter, satsar dock Sverige i särklass minst av de nordiska länderna på forskning, innovation, utveckling och demonstration (FIUD) inom sjöfartsområdet. Det finns således anledning att se över anslagsnivåerna och inte minst att undersöka hur forskningsmedlen kan användas effektivare för att ge ännu större nytta.

Lighthouse menar i sin rapport att det bland annat finns en stor potential till ökat nordiskt samarbete kring FIUD då vi i Norden har många gemensamma intressen vad beträffar bland annat miljö, klimat, digitalisering och automatisering. Lighthouse slår också fast att det finns en stark önskan hos flertalet berörda aktörer om utökat samarbete mellan de nordiska aktörerna från industri, akademi och offentlig sektor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson följande;

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet kring FIUD inom sjöfartssektorn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-03 Överlämnad: 2017-11-06 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-15 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga