Spel ombord på fartyg i internationell trafik

Skriftlig fråga 2018/19:97 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag i Sverige. Den nya spellagen reglerar spel inom ett flertal olika områden, däribland spel ombord på fartyg i internationell trafik. I enlighet med de regler som gäller enligt den nya lagen ska samtliga fartyg oavsett i vilket land fartyget är flaggat ha licens för att tillhandahålla spel på svenskt territorium och i svensk ekonomisk zon. Den som har licens för spel är också skattskyldig för spel i Sverige, inklusive ekonomisk zon.

Av lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon framgår ett antal områden där Sverige i enlighet med havsrättskonventionen har infört möjligheter för den svenska staten att vidta åtgärder, bland annat skydd av den marina miljön. I samband med beslut om lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner infördes även en så kallad angränsande zon. I samband med denna lagändring genomfördes även en ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) i syfte att förtydliga Sveriges möjligheter att beskatta utländska företag för den ekonomiska exploatering som kan ske på kontinentalsockeln. Regeringen konstaterade i detta sammanhang att det inte av den dåvarande skrivningen i inkomstskattelagen gick att utläsa att denna rätt var begränsad till verksamhet på kontinentalsockeln och genomförde därför en justering också av definitionen i inkomstskattelagen. I Sverige sammanfaller definitionen av ekonomisk zon och avgränsningen för den svenska kontinentalsockeln. Regeringen konstaterade dock i sammanhanget att förtydligandet inte innebar någon ändring i sak.

Förenta nationernas havsrättskonvention innehåller, utöver regler för staternas rättigheter och skyldigheter inom olika geografiska områden, även regler för så kallad oskadlig genomfart. Denna rättighet innebär bland annat en möjlighet för fartyg som passerar genom svenskt territorium eller ekonomisk zon på väg mot en annan stat att göra detta, såvida fartyget inte bryter denna rätt, till exempel genom att bryta mot tillämpliga internationella regler eller genom att begå brottsliga handlingar. Den nya spellagen innehåller ett särskilt undantag från licenskravet för spel ombord för luftfartyg som flyger över Sverige. Trots det faktum att spel ombord på fartyg till sjöss torde vara betydligt vanligare än ombord på luftfartyg saknas motsvarande undantag för fartyg till havs. Ytterligare en utmaning i sammanhanget är att det enligt den nya lagen krävs tillstånd för att inneha till exempel en spelautomat, även om spel inte bedrivs i Sverige. Dessa regler innebär att det finns en risk för att fartyg som är tillfälligtvis på besök i Sverige, exempelvis kryssningsfartyg, inte kommer att kunna angöra svenska hamnar, då man som regel inte har förutsättningar att söka och erhålla dessa tillstånd inom rimlig tid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi: 

 

Anser statsrådet att de regler som har införts är förenliga med folkrätten och Sveriges internationella åtaganden, särskilt vad avser så kallad oskadlig genomfart och möjligheten till beskattning i ekonomisk zon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga