Socialtjänstens riskbedömning i tvister om vårdnad, boende och umgänge

Skriftlig fråga 2008/09:178 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 29 oktober

Fråga

2008/09:178 Socialtjänstens riskbedömning i tvister om vårdnad, boende och umgänge

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Av en studie från Lunds universitet framgår att socialtjänsten brister i sina riskbedömningar när det gäller vårdnad, boende och umgänge. I en enkätundersökning svarade så många som var fjärde socialtjänst att de inte vidtar några extraåtgärder under samarbetssamtal med föräldrarna, även om det finns starka indikationer på en djupare konflikt eller våld inom familjen. Nästan 40 procent av de socialtjänster som svarade på enkäten uppgav att de avstod från ytterligare åtgärder trots risk för djup och allvarlig konflikt mellan föräldrarna. Jag är djupt oroad över att många av landets socialtjänster uppenbarligen struntar i att göra riskbedömningar för såväl barn som kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld. I juli 2006 trädde nya regler om vårdnad, boende och umgänge i kraft. Lagändringen syftade framför allt till att stärka barnperspektivet i föräldrabalken. Risken för att barnet far illa lyftes fram och den så kallade riskbedömning som domstol och socialtjänst ska göra betonades ytterligare. Vänsterpartiet deltog i egenskap av dåvarande samarbetsparti i arbetet med de nya vårdnadsreglerna. Trots ändringarna av vårdnadslagstiftningen finns det alltså exempel på att socialtjänsten inte gör de riskbedömningar som krävs för att skydda ett barn som varit utsatt för eller riskerar att utsättas för övergrepp. De nya vårdnadsreglerna har i skrivande stund varit i kraft i över två år. Socialtjänstens tillämpning av de nya vårdnadsreglerna bör utvärderas fortlöpande.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att socialtjänsten ska genomföra de riskbedömningar som lagen kräver i frågor om vårdnad, boende och umgänge?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-29 Anmäld: 2008-10-29 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)