Slopad elskatt för elbussar

Skriftlig fråga 2019/20:545 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I syfte att minimera våra koldioxidutsläpp och värna om en bättre miljö förändras transportsektorn successivt från att nyttja fossila bränslen till att i många fall använda fordon som drivs av el i stället. Denna omställning bör uppmuntras.

Svensk kollektivtrafik är i högsta grad engagerad i denna omställning. I dagsläget finns dock en icke fungerande konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen inom kollektivtrafiken. Tåg och andra spårbundna färdmedel är i dag befriade från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt – oavsett om de drivs av el eller diesel. Elbussar måste däremot betala energiskatt. Att denna skillnad finns rimmar illa med Sveriges högt ställda miljömål och ställer olika transportslag emot varandra. Vi bör jaga utsläppen, inte transporterna.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson med anledning av det ovanstående är:

 

Är finansministern villig att vidta konkreta åtgärder för att slopa elskatten för elbussar och därigenom likställa dem med övriga trafikslag inom kollektivtrafiken – om ej, varför inte?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga