Skydd för visselblåsare inom forskningen

Skriftlig fråga 2018/19:361 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Att förhindra forskningsfusk är en viktig fråga. Det får inte råda något tvivel om att forskning sker i praxis med vetenskap och att de metoder som tillämpas är allmänt vedertagna. Detta är förstås viktigt inom alla akademiska discipliner. Gällande den forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvården och där människor ingår i forskningsstudierna är det extra viktigt att inga personer som medverkar i studierna deltar på grund av missvisande eller falsk information. Det vilar ett stort ansvar på den ansvarige forskaren att förvissa sig om att medverkande personer har tillräckligt god information.

Regeringens förslag om en ny myndighet för att motarbeta forskningsfusk och nya krav om god forskningssed riskerar att bli ett slag i luften om skyddet för visselblåsare inte stärks. Utan stärkt skydd för visselblåsare finns det en stor risk för att den nya myndigheten endast blir en chimär. En ny myndighet löser inte de grundläggande problemen, exempelvis att forskningen inte tål granskning. Vidare måste personer kunna slå larm om eventuella felaktigheter i forskningen utan att det påverkar deras akademiska framtid.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra situationen för visselblåsare inom forskningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-06 Överlämnad: 2019-03-07 Anmäld: 2019-03-08 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga