Skydd av den biologiska mångfalden

Skriftlig fråga 2005/06:1876 av Svensson Smith, Karin (-)

Svensson Smith, Karin (-)

den 27 juni

Fråga 2005/06:1876 av Karin Svensson Smith (-) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Skydd av den biologiska mångfalden

Riksdagen har vid upprepade tillfällen antagit att den biologiska mångfalden i Sverige ska säkras. Ett högexploaterande skogs- och jordbruk har lett till att många arter i dag har svårt att överleva. Den senaste rödlistan från Artdatabanken omfattar inte mindre än 3 653 organismer som anses hotade, varav 97 % är knutna till skogs- eller jordbruksmark. Utvecklingen är dessutom fortsatt negativ, antalet hotade arter ökar.

De insatser som regeringen har genomfört har uppenbarligen inte räckt för att skydda växt- och djurlivet mot det intensiva skogs- och jordbruket. Det finns heller ingenting som talar för att trycket på den biologiska mångfalden minskar, tvärtom. När Sverige ska avveckla oljeberoendet intensifieras skogs- och jordbruket ytterligare. Inom biobränslesektorn råder nu rena Klondykestämningen. Exempel på detta är uppgifter om att värmeverk i en del fjällkommuner i Norrbotten använder flis från urskogar, så kallade fjällnära skogar och andra höjdlägesskogar, som bränsle. Detta bekräftas av tjänstemän på länsstyrelsen.

Regeringens åtgärder för att säkra den biologiska mångfalden är otillräckliga redan utifrån dagens situation. Med det än mer intensiva skogs- och jordbruk som blir en följd av ökat bränsleuttag, kombinerat med lågt ställda miljöhänsyn inom biobränslesektorn, krävs kraftigt ökade insatser för att värna livet i skogar och jordbruk.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet vilka åtgärder hon ämnar vidta för att öka skyddet av den biologiska mångfalden i skogs- och jordbruksmark vid ett ökat bränsleuttag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarad: 2006-07-11 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-11)