Skriftlig order till krigsplacerade värnpliktiga i IO 14

Skriftlig fråga 2011/12:559 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 3 maj

Fråga

2011/12:559 Skriftlig order till krigsplacerade värnpliktiga i IO 14

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

I Försvarsmaktens regleringsbrev framgår att den organisation som ska vara intagen senast 2014, benämnd IO 14, till viss del kommer att vara bemannad med värnpliktig personal från de sista årskullarna som utbildades 2009/2010. Därefter ska ”kvarvarande värnpliktig personal i krigsförbanden successivt [ersättas] av anställd eller kontrakterad personal”.

Traditionellt tillsändes varje krigsplacerad värnpliktig soldat en individuell krigsplaceringsorder. Genom att personligen lösa ut och kvittera mottagandet av krigsplaceringsordern säkerställdes att den enskilde var medveten om sin krigsplacering.

Samtidigt handlar krigsplacering om att kunna anförtro personer skarpladdade vapen varför myndighetsbeslut om krigsplacering lämpligen bör grundas på aktuell information om den enskilde.

I den blandade organisation som Försvarsmakten nu under ett antal år kommer att utgöra finns risk att detta viktiga förfarande eftersätts.

Min fråga till statsrådet är därför vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa en ändamålsenlig rutin för krigsplacering av värnpliktiga i IO 14.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-05-03 Inlämnad: 2012-05-03 Svar anmält: 2012-05-09 Besvarad: 2012-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-09)